Chiến lược kiểm thử phần mềm là gì?

Chiến lược kiểm thử là một kế hoạch để xác định phương pháp thử nghiệm. Nó trả lời cho các câu hỏi như những gì bạn muốn hoàn thành và cách bạn sẽ thực hiện nó. Đây là một tài liệu quan trọng nhất đối với bất kỳ nhóm QA nào trong kiểm thử phần mềm. Viết tài liệu này một cách hiệu quả là một kỹ năng mà mọi người kiểm tra phát triển có kinh nghiệm.

Hoạt động lập kế hoạch kiểm tra để xác minh được phạm vi kiểm thử. Nó cũng hỗ trợ những người thử nghiệm để có được một bức tranh rõ ràng về dự án trong mọi trường hợp. Việc bỏ lỡ bất kỳ hoạt động kiểm tra nào giường như xảy ra với tần xuất rất thất. Chiến lược thử nghiệm cần phải có cuộc họp giữa các nhóm QA với nhau để tìm ra cách tiếp cận nhất quán.

Kế hoạch kiểm tra Vs Chiến lược kiểm tra

Nhiều người hay các tổ chức lớn đều lầm tưởng giữa Kế hoạch kiểm tra và chiến lược kiểm tra. Dưới đây là sự khác biệt giữa hai khái niệm này.

Kế hoạch kiểm traChiến lược kiểm tra
 Trong Kế hoạch kiểm tra, trọng tâm kiểm tra và phạm vi dự án được xác định. Nó liên quan đến phạm vi kiểm tra, lập lịch, các tính năng sẽ được kiểm tra, các tính năng không được kiểm tra, ước tính và quản lý tài nguyên. Chiến lược thử nghiệm là một hướng dẫn cần tuân thủ để đạt được mục tiêu thử nghiệm và thực hiện các loại thử nghiệm được đề cập trong kế hoạch thử nghiệm. Nó liên quan đến mục tiêu thử nghiệm, môi trường thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, công cụ và chiến lược tự động hóa, kế hoạch dự phòng và phân tích rủi ro

Để làm rõ hơn nếu Kế hoạch kiểm tra là một số điểm đến thì chiến lược Kiểm tra QA là một quy trình để đến đích đó.

Làm thế nào để chuẩn bị một tài liệu chiến lược thử nghiệm tốt

Mọi tổ chức đều có ưu tiên và bộ quy tắc riêng cho thiết kế phần mềm, vì vậy đừng sao chép bất kỳ tổ chức nào một cách mù quáng. Luôn đảm bảo rằng tài liệu của họ tương thích và tăng giá trị cho sự phát triển phần mềm của bạn trước khi làm theo mẫu.

Chiến lược thử nghiệm trong STLC:

Chiến lược kiêm thử là gì

Phạm vi

Hãy xét những câu hỏi dưới đây:

 • Ai sẽ xem xét tài liệu?
 • Ai sẽ phê duyệt tài liệu này?
 • Hoạt động kiểm thử phần mềm được thực hiện với các mốc thời gian

Phương pháp kiểm tra

Được định nghĩa như sau:

 • Quy trình kiểm tra
 • Các cấp độ kiểm tra
 • Vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm
 • Các loại kiểm tra (Kiểm tra cài đặt, kiểm tra bảo mật, kiểm tra giao diện, v.v.)
 • Phương pháp thử nghiệm & công cụ tự động hóa nếu có
 • Thêm lỗi mới, kiểm tra lại, xử lý lỗi, kiểm tra hồi quy và kiểm tra lại.

Kiểm tra môi trường

 • Xác định số lượng yêu cầu và thiết lập cần thiết cho từng môi trường.
 • Xác định sao lưu dữ liệu thử nghiệm và chiến lược khôi phục.

Công cụ kiểm tra

 • Công cụ quản lý tự động hóa và kiểm tra cần thiết để thực hiện kiểm tra
 • Lên kế hoạch ứng dụng các công cụ mã nguồn mở, các công cụ tính phí. Xác định số người sử dụng cho hợp lý.

Kiểm soát phát hành

 • Theo dõi lịch sử của từng phiên bản, đảm bảo các phiên bản đều được kiểm tra. Kiểm tra những gì, thay đổi nhưng gì.

Phân tích rủi ro

 • Liệt kê tất cả các rủi ro mà bạn có thể ước tính.
 • Đưa ra một kế hoạch rõ ràng để giảm thiểu rủi ro cũng là một kế hoạch dự phòng.

Xem xét và phê duyệt

 • Việc đánh giá, xem xét tester không có quyền nào ở đây. Mọi việc quyết định được cam kết bởi đội ngũ kinh doanh, quản lý dự án, nhóm phát triển,…
 • Tóm tắt ý chính và đánh giá ở phần đầu của tài liệu và cần theo: thời gian, nhận xét.

Tải về mẫu chiến lược kiểm thử:

Trong kỹ thuật phần mềm, việc phát hành phần mềm thỉnh thoảng đi qua các tài liệu Chiến lược kiểm tra để lập tiến trình kiểm thử theo đúng hướng. Khi ngày phát hành gần kết thúc, nhiều hoạt động trong số này sẽ bị bỏ qua. Cần thảo luận với các thành viên trong nhóm xem việc cắt giảm bất kỳ hoạt động cụ thể nào sẽ giúp phát hành mà không có rủi ro tiềm ẩn nào.

ST & Trans: BlogCNTT fr guru

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *