Thứ Ba, 16 Tháng Bảy, 2024

ĐIỀU KHOẢN

Mỗi lần bạn sử dụng hoặc truy cập website này, bạn mặc nhiên đồng ý với các Quy định, và các bản sửa đổi của nó mà không cần thông báo tới bạn. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng một dịch vụ cụ thể trên hoặc thông qua website này, bạn được yêu cầu tuân thủ các quy tắc hoặc hướng dẫn áp dụng với những dịch vụ đó, được thống nhất với hoặc tham chiếu tới Quy định. Mời bạn tham khảo Chính sách Bảo vệ riêng tư, có liên quan chặt chẽ tới Quy định này:

1. Dịch vụ của chúng tôi.

Website và các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn “NHƯ ĐANG CÓ” .Bạn đồng ý rằng chủ nhân của website này có toàn quyền và có thể, vào bất kỳ lúc nào, không cần thông báo cho bạn, chỉnh sửa hoặc chấm dứt dịch vụ hoặc xóa bỏ dữ liệu bạn cung cấp, dù là tạm thời hay vĩnh viễn. Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa bỏ, không lưu trữ, cung cấp bất cứ dữ liệu hoặc thông tin nào.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn khi đăng ký.

Để sử dụng website này, bạn phải đăng ký, đồng ý thông tin thực khi được yêu cầu và tối thiểu bạn phải mười ba (13) tuổi. Khi đăng ký, bạn hoàn toàn đồng ý với Điều khoản sử dụng và văn bản này, luôn nằm ở đây, có thể sẽ được chúng tôi điều chỉnh một lúc nào đó.

3. Chính sách bảo vệ riêng tư.

Dữ liệu đăng ký và các thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập tùy thuộc vào các điều khoản của Chính sách Bảo vệ riêng tư.

4. Đăng ký và mật khẩu.

Bạn chịu trách nhiệm giữ bí mật của mật khẩu và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các lần sử dụng thông qua truy cập và/hoặc đang nhập của bạn, dù được bạn cho phép hay không. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất cứ hành vi sử dụng đăng ký, tên đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn mà không được bạn cho phép.

5. Hành vi của bạn.

Bận thừa nhận rằng tất cả thông tin hoặc dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào, dù là văn bản, phần mềm, mã, nhạc hoặc âm thanh, ảnh hoặc đồ họa, video hoặc các chất liệu khác (“Nội dung”), được cung cấp rộng rãi hoặc cho từng cá nhân, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người cung cấp Nội dung đó, hoặc người có tài khoản người dùng bị sử dụng. Bạn công nhận rằng website của chúng tôi có thể đưa bạn đến Nội dung có thể không phù hợp hoặc phản cảm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn trong bất cứ cách thức nào về việc Nội dung của trang web hay bất cứ mất mát hoặc lỗi nào.

Khi sử dụng website này và các dịch vụ được cung cấp, bạn hoàn toàn đồng ý rằng bạn sẽ không:

  • Cung cấp bất kỳ nội dung hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp, đe dọa, có khả năng phương hại, lạm dụng, sỉ nhục, bôi nhọ, xuyên tạc, kích động, gây hấn, khiêu dâm… với mục đích can thiệp hoặc làm gián đoạn website này và dịch vụ được cung cấp, bị nhiễm virus hoặc các định tuyến có khả năng xóa hoặc phá hủy hay vi phạm luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.
  • Cung cấp hoặc sử dụng website này và bất kỳ Nội dung hoặc dịch vụ nào vào mục đích thương mại, hoặc theo cách có liên quan tới thư rác, thư dâu chuyền, truyền tiêu, hoặc bất kỳ dạng quảng cáo nào khác nếu không có sự đồng ý từ trước bằng văn bản của chúng tôi;
  • Cung cấp bất cứ nội dung nào làm tăng trách nhiệm dân sự hoặc hình sự của chúng tôi, hoặc bao gồm hoặc được xem là vi phạm luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong bản quyền, thương hiệu hoặc bí mật thương mại.

6. Cung cấp Nội dung trên website này

Với việc cung cấp Nội dung cho chúng tôi:

  • Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn quyền và phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phát sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này.
  • Bạn bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này.
  • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

7. Dịch vụ của bên thứ ba.

Các bên thứ ba có thể quảng cáo hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên hoặc thông qua website này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất cứ cách thức nào cho bất cứ giao dịch hoặc tương tác nào giữa bạn và các bên thứ ba.

8. Điều khoản về bồi thường.

Bạn đồng ý bảo vệ cho chúng tôi cũng như các bên có liên quan ba trước bất cứ khiếu kiện hoặc yêu cầu pháp lý nào, bao gồm cả các khoản án phí hợp lệ, có thể do một bên thứ ba khiếu tố, gây ra bởi hoặc phát sinh từ hành vi của bạn hoặc việc bạn kết nối với website này, việc bạn cung cấp nội dung, hành vi vi phạm của bạn với Quy định sử dụng hay bất cứ vi phạm nào khác đối với các quyền của một người hoặc một bên nào khác.

9. Tuyên bố từ bỏ nghĩa vụ.

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng website này và bất cứ dịch vụ hoặc nội dung nào được cung cấp trong đó (“service”) đều thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn . nó được cung cấp cho bạn “như đang có” và chúng tôi từ chối mọi bẩo đảm thuộc bất kỳ dạng nào, được hàm ý hoặc công bố, bao gồm cả nhưng không chỉ giới hạn trong các bảo hành về khả năng bán sản phẩm, sự phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó, và sự không vi phạm.

Chúng tôi không bảo đảm, dù hàm ý hay công bố, rằng mỗi phần của dịch vụ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác,ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho bạn khi download. bạn hiểu và đồng ý rằng cả chúng tôi và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên nghiệp thuộc bất kỳ dạng nào và việc sử dụng những lời tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc vào quyết định riêng của bạn, với tất cả các yếu tố rủi ro của nó và không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

một số điều khoản pháp lý có thể không cho phép từ bỏ những bảo đảm mặc nhiên và sự từ chối bảo đảm trên chỉ không áp dụng cho bạn trong các trường hợp có liên quan đến các bảo đảm mặc nhiên đó.

10. Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, lôgíc hoặc điển hình về lợi nhuận, tín nhiệm, sử dụng dữ liệu hoặc các mất mát vô hình khác (thậm chí ngay cả khi chúng tôi đã được tư vấn về khả năng xảy ra các tổn thất đó), phát sinh từ hoặc là kết quả của việc (I) việc sử dụng hoặc thiếu khả năng sử dụng dịch vụ, (II) chi phí để đạt được hàng hóa và/hoặc dịch vụ thay thế phát sinh từ bất cứ giao dịch nào có tham gia hoặc thông qua dịch vụ của chúng tôi, (III) truy cập hoặc thay đổi bất hợp pháp trong quá trình truyền dữ liệu của bạn., (IV) tuyên bố hoặc hành vi của bên thứ ba đối với dịch vụ, hoặc (V) bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dịch vụ.
một số văn bản pháp quy quy định không được phép giới hạn trách nhiệm và do đó các giới hạn đó có thể không áp dụng cho bạn

11. Bảo vệ các quyền.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm cả nhưng không chỉ igới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong website của mình, nội dung của nó, và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Chúng tôi không cấp phép thuộc bất kỳ loại nào, công bố hay hàm ý, thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ và bạn không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

12. Thông báo về Quyền tác giả.

Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thẻ liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại đây

13. Luật áp dụng.

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và phục tùng toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.

14. Thông tin phụ.

(I)Trong trường hợp Quy định sử dụng này xung đột với các điều khản luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được xem là ý định ban đầu của các bên tham gia chiêu theo quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị;

(II) Việc bất kỳ bên nào không thể chứng minh được về quyền của mình trong Quy định sử dụng sẽ không bị xem là việc từ bỏ quyền của bên đó và quyền này vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực;

(III) Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu tố hoặc tố tụng nào phát sinh từ website này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiêu tố hoặc tố tụng ấy phát sinh, nếu không khiếu tố sẽ hoàn toàn vô hiệu;

(IV) Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình chiểu theo bản Quy định sử dụng này và chúng tôi sẽ được giải phóng khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh sau đó.

Ban Quản Trị