Thứ Năm, 30 Tháng Năm, 2024
Trang chủWindows ClientsWindows 10Cách ẩn các thư mục đặc biệt tại File Explorer trên Windows

Cách ẩn các thư mục đặc biệt tại File Explorer trên Windows

Theo mặc định, Windows File Explorer hiển thị một số thư mục mặc định: Các thư mục thư viện (Video, Downloads, Music, Documents, Pictures, Desktop, 3D Objects), Quick Access, Network  và OneDrive cũng như các file và folder bạn đã mở gần đây.

Nếu bạn không có nhu cầu sử dụng các thư mục thư viện và các mục mặc định này, bạn có thể ẩn chúng khỏi File Explorer.

Ẩn các thư mục trong File Explorer bằng Registry Editor 

Windows không có các công cụ tích hợp để ẩn các thư mục điều hướng mặc định trong File Explorer. Bạn có thể ẩn các biểu tượng thư viện mặc định trong File Explorer bằng cách thực hiện các thay đổi trong registry. Dưới đây là danh sách đường dẫn cụ thể với các thư mục mặc định:

Library ItemRegistry path
PicturesHKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{0ddd015d-b06c-45d5-8c4c-f59713854639}\PropertyBag
VideosHKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{35286a68-3c57-41a1-bbb1-0eae73d76c95}\PropertyBag
DownloadsHKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{7d83ee9b-2244-4e70-b1f5-5393042af1e4}\PropertyBag
MusicHKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{a0c69a99-21c8-4671-8703-7934162fcf1d}\PropertyBag
DesktopHKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}\PropertyBag
DocumentsHKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{f42ee2d3-909f-4907-8871-4c22fc0bf756}\PropertyBag
3D ObjectsHKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{31C0DD25-9439-4F12-BF41-7FF4EDA38722}\PropertyBag
Removable drivesHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFolders\{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}(thao tác này sẽ ẩn mục này khỏi ngăn điều hướng nhưng sẽ không chặn truy cập vào ổ USB)

Ví dụ, để ẩn thư mục Pictures trên File Explorer, bạn làm như sau:

  1. Mở trình chỉnh sửa Registry editor (regedit.exe);
  2. Truy cập tới vị trí khóa sau: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{0ddd015d-b06c-45d5-8c4c-f59713854639}\PropertyBag
  3. Đổi giá trị của tham số ThisPCPolicy thành Hide;
  4. Khởi động lại máy tính rồi kiểm tra xem thư mục Pictures đã được ẩn khỏi Explorer hay chưa.

Tương tự, bạn cũng có thể ẩn các thư mục khác bằng cách trên.

Ẩn các thư mục trong File Explorer bằng Group Policies 

Trong môi trường Active Directory domain, bạn có thể sử dụng Group Policies để ẩn các thư mục thư viện trong File Explorer trên tất cả các máy tính tham gia miền bằng cách sau:

  1. Mở cửa sổ Group Policy Management (GPMC.msc) và tạo một GPO mới tại OU chứa các máy tính người dùng
  2. Chình sửa GPO vừa tạo, truy cập tới Computer Configuration -> Preferences -> Windows Settings -> Registry, nhấn phải chuột vào thư mục Registry rồi chọn New -> Registry Item;
  1. Tạo một mục registry riêng cho từng folder bạn muốn ẩn theo mẫu sau:
Action: Update

Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE

Key Path: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{0ddd015d-b06c-45d5-8c4c-f59713854639}\PropertyBag

Value name: ThisPCPolicy

Value type: REG_SZ

Value date: Hide
  1. Khởi động lại máy tính của người dùng để áp dụng cài đặt GPO mới và đảm bảo rằng các thư mục sẽ bị ẩn khỏi File Explorer.

Bạn cũng có thể ẩn các thư mục mặc định sau trong File Explorer:

Ẩn thư mục Quick Access trên navigation pane:

Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Type: REG_DWORD

Parameter name: HubMode

Value: 1

Ẩn biểu tượng Network:

Path: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}\ShellFolder

Parameter name: Attributes

Type: REG_DWORD

Value: 00100000

Ẩn biểu tượng OneDrive:

Path: HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}

Parameter name: System.IsPinnedToNameSpaceTree

Type: REG_DWORD

Value: 0

Ẩn File và thư mục được mở gần đây trên navigation pane:

Path: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Type: REG_DWORD

ShowFrequent = 0 (hide recently opened folders)

ShowRecent = 0 (hide recently opened files)

* Chú ý: Tính năng này hoạt động trên cả Windows 10/11 và Windows Server 2022/2019/2016

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết nổi bật

Ý kiến gần đây