Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024
Trang chủWindows ServerActive DirectoryCách đổi tên user trong Active Directory

Cách đổi tên user trong Active Directory

Bạn có thể đổi tên tài khoản người dùng trong Active Directory theo một số cách khác nhau. Ví dụ như sử dụng giao diện đồ họa của AD hoặc lệnh PowerShell.

Cách đổi tên Domain User sử dụng Active Directory  

Cách đơn giản nhất để đổi tên người dùng AD là sử dụng Active Directory Users and Computers (ADUC).

  1. Mở bảng ADUC bằng cách chạy lệnh dsa.msc trong CMD;
  2. Tích chọn tùy chọn sau trong menu: View > Advanced Features;
  3. Dùng Active Directory tìm user bạn muốn đổi tên;
  4. Mở bảng user properties rồi nhấn vào tab Object. Tên đầy đủ của người dùng được hiển thị trong trường Canonical name of object. Đây là tên được hiển thị trong bảng điều khiển ADUC và các công cụ Windows và AD khác;
  5. Để đổi tên user, bạn nhấn phải chuột vào tên người dùng rồi chọn Rename;
  6. Trong cửa sổ mở ra, bạn có thể thay đổi Full Name (Tên chính tắc của đối tượng), First name, Last name, Display Name, cũng như các thuộc tính userPrincipalName và userlogonname (samAccountName / pre-Windows 2000);
  7. Nhập tên người dùng bạn muốn đổi và nhấn Ok để áp dụng.

Bạn cũng có thể đổi tên người dùng bằng cách chỉnh sửa thủ công các thuộc tính thích hợp trong tab Attribute Editor trong cửa sổ properties của người dùng.

Cách đổi tên User bằng PowerShell?  

Bạn có thể sử dụng lệnh trong PowerShell để đổi tên người dùng trong AD. Các lệnh cơ bản là Rename-ADObject và Set-ADUser.

  • Rename-ADObject — cho phép bạn thay đổi giá trị của các thuộc tính: cn, DifferentName, name;
  • Set-ADUser — cho phép bạn thay đổi samAccountName, UPN, given name, surname và other names của người dùng.

Nếu bạn muốn đổi tên người dùng sử dụng Rename-ADObject, bạn phải chỉ định DistinguishedName của nó. Ví dụ:

Rename-ADObject –identity “CN=Nguyen Van A,OU=Office,OU=User,OU=Sales,DC=blogcntt,DC=com” -NewName "Nguyen Van A"

Mẹo: Bạn có thể thêm tham số whatIf vào một lệnh để lấy thông tin về hoạt động mà lệnh đó sẽ thực hiện.

Để làm cho lệnh dễ dàng hơn, bạn có thể lấy thông tin của người dùng theo tên hoặc samAccountName bằng lệnh Get-ADUser:

Get-Aduser a.nv | Rename-ADObject -NewName "b.nv"

Liệt kê các thuộc tính có sẵn và giá trị của chúng:

Get-ADUser "Nguyen Van A" | fl *name*

Bạn có thể thay đổi những cài đặt người dùng khác bằng lệnh Set-ADUser. Ví dụ:

Get-ADUser b.nv | Set-ADUser –displayname “Nguyen Van B” –SamAccountName b.nv –Surname “B”

Bạn có thể sử dụng lệnh dsmove.exe để đổi tên người dùng. Cú pháp này được sử dụng:

dsmove "<UserDN>" -newname "<NewUserName>"

Ví dụ, Đổi tên của “Nguyễn Van A” thành “Nguyen Van B”:

dsmove.exe "CN=Nguyen Van A,CN=Office,DC=Users,DC=Sales" -NewName "Nguyen Van B"
Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết nổi bật

Ý kiến gần đây