Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu, 2024
Trang chủLinuxDebianCài đặt Nextcloud 23 trên Debian 11 / Debian 10

Cài đặt Nextcloud 23 trên Debian 11 / Debian 10

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để cài đặt Nextcloud 23 trên Debian 10 (Buster) / Debian 11 (Bullseye). Nextcloud là phần mềm mã nguồn mở cung cấp các giải pháp cloud cho các cá nhân và doanh nghiệp. Các nhà phát triển cũ của ownCloud đã phát triển trên nền tảng này và khởi chạy nó vào tháng 6 năm 2016. Nó có sẵn cho một số hệ điều hành phổ biến. Bao gồm Windows, MacOS, iOS, Linux và Android.

Bạn có thể chia sẻ các tệp được lưu trữ trên Nextcloud với bạn bè, đồng nghiệp của mình hoặc với khách hàng của bạn từ bất cứ đâu qua Internet. Nó được thiết kế với tính bảo mật để đảm bảo dữ liệu nhạy cảm của bạn không bao giờ bị rơi vào tay kẻ xấu. Với tính năng đồng bộ hóa, bạn có thể giữ các tệp, danh bạ, lịch của mình và được đồng bộ hóa giữa các thiết bị của bạn.

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cài đặt Nextcloud 23 trên Debian 10/11

Bước 1: Cài đặt MariaDB database server

Máy chủ cơ sở dữ liệu là một thành phần thiết yếu của NextCloud. Cài đặt nó trên Debian bằng các lệnh bên dưới.

sudo apt update sudo apt -y install mariadb-server mariadb-client

Để tăng tính bảo mật cho cơ sở dữ liệu của bạn,hãy đặt mật khẩu gốc, vô hiệu hóa đăng nhập từ xa và xóa cơ sở dữ liệu thử nghiệm:

$ sudo mysql_secure_installation 

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user.  If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): 
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] y
New password: 
Re-enter new password: 
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

Đặt mật khẩu được truy cập MySQL CLI với tư cách là người dùng root:

$ sudo mysql -u root
UPDATE mysql.user SET plugin = 'mysql_native_password' WHERE User = 'root';
FLUSH PRIVILEGES;
\q

Tạo Nextcloud databaseuser:

$ mysql -u root -p 
CREATE USER 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'StrongDBP@SSwo$d';
CREATE DATABASE nextcloud;
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
QUIT

Bước 2: Cài đặt PHP và Apache web server

Chúng tôi cũng cần máy chủ web PHPApache để chạy Nextcloud. Chạy các lệnh bên dưới để đảm bảo các thành phần này được cài đặt.

sudo apt -y install php php-{cli,xml,zip,curl,gd,cgi,mysql,mbstring} 
sudo apt -y install apache2 libapache2-mod-php

Đặt các biến PHP để phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

$ sudo vim /etc/php/*/apache2/php.ini
date.timezone = Asia/Ho_Chi_Minh
memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 500M
post_max_size = 500M
max_execution_time = 300

Khởi động lại apache2 service:

sudo systemctl restart apache2

Bước 3: Download Nextcloud trên Debian 10 / Debian 11

Truy cập trang phát hành Nextcloud để kiểm tra bản phát hành mới nhất

sudo apt -y install curl unzip
curl -o nextcloud-23.zip https://download.nextcloud.com/server/releases/latest-23.zip
unzip nextcloud-23.zip

Giải nén và di chuyển đến thư mục web Apache và thiết lập quyền truy cập.

sudo mv nextcloud /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
sudo sudo chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud

Bước 4: Cài đặt trên Debian 10/11

Mở trình duyệt web của bạn và truy cập vào URL Nexcloud http://[server_ip | hostname]

Tạo tài khoản quản trị bằng cách cung cấp tên người dùng và mật khẩu.

install nextcloud debian 10 02

Đặt thư mục dữ liệu – Đây thường là một phân vùng riêng biệt với hệ thống.

install nextcloud debian 10 03

Đồng thời cung cấp thông tin xác thực cơ sở dữ liệu của bạn

install nextcloud debian 10 04

Dưới đây là các thông tin chi tiết trong quá trình tạo cơ sở dữ liệu của chúng tôi:

Database name: nextcloud Database password: nextcloud Database user: nextclouduser

Nhấn vào nút  “Finish setup” để hoàn thành cài đặt Nextcloud trên Debian 10 / Debian 11.

install nextcloud debian 10 05

Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang quản trị Nextcloud của bạn, nơi bạn có thể tạo người dùng, nhóm, Cấu hình bảo mật, cấu hình máy chủ Email và cài đặt các plugin bổ sung mà bạn thấy phù hợp.

install nextcloud debian 10 06
Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài viết nổi bật

Ý kiến gần đây